flag

Last Updated:
Mon, 23 Jan 2017, 06:00 GMT
Space
Img
Phenemine without Prescription
Keyword Search: in
Burun Estetiği

This article has been viewed 1675 times.
Ask us a Question
Name
Email Address
Comments
Code ^

Estetik meme küçültme ameliyat1, kad1n1n d1_ görünümünü düzeltmek amac1yla yap1lan kozmetik ameliyatlardan biri gibi gözükmekle birlikte asl1nda Burun Estetii deil rekonstrüktif bir ameliyatt1r. 0rilie bal1 sark1k bir meme, kad1nda s1rt ve boyun ar1lar1na neden olabilir, kamburlua yol açabilir. Sütyenin kol sinirlerine bask1 yapmas1na bal1 uyu_malar olabilir. Nefes almada güçlük çekilebilir. Meme derisi ile göüs derisinin devaml1 birbirine sürtünmesi sonucu meme alt1 oluunda pi_ikler olabilir, yaralar aç1labilir. Günlük fizik aktivite s1n1rlanabilir. Ayr1ca iri meme giysi seçimi konusunda zorluklar yarat1rken, kad1n1n kendini beenmemesi de sosyal ve psikolojik sorunlara sebep olur. Meme küçültme amac1yla uygulanacak bir ameliyat

,

memelere doal bir görünüm kazand1r1r, yukar1da s1ralanan sorunlar ortadan kald1r1lm1_ olur, ki_inin ya_am1 kolayla_1r. Memeler dei_ik nedenlerle büyük olabilir. Genetik faktörler, hormonal dei_iklikler veya baz1 hastal1klar sonucu, vücut ölçülerine uyum salamayan iri meme olu_abilir. Kilo dei_iklikleri, emzirme ve yerçekimi etkisi ile mevcut sorun daha da artt1rabilir. Meme dokusunun artmas1 ve buna bal1 iri meme genç k1zlarda da görülebilir.Meme küçültme ameliyat1 olmay1 dü_ünüyor veya bu konuda bilgi al1_veri_inde bulunmak istiyor iseniz bir plastik cerraha ba_vurmal1s1n1z. 0lk muayenede beklentilerinizi, k1sacas1 ?neden böyle bir ameliyat dü_ündüünüzü? ve ?bu ameliyattan ne beklediinizi? aç1kça cerrah1n1za anlatmal1s1n1z. Cerrah1n1z önce sizi dinleyecek, sizin ki_isel hastal1k hikayenizi ve aile hastal1k hikayenizi örenecek, ard1ndan sizi muayene edecektir. Bu muayene sonucunda memelerinizin büyüklüü, _ekli, derinizin durumu, ya_1n1z, evlilik ve çocuk sahibi olup olmayaca1n1z, meme ba_1n1n yeni yeri vb durumlar sizinle tart1_1lacakt1r. Anlamad1klar1n1z1 cerrah1n1za tekrar tekrar sormaktan çekinmeyiniz. Cerrah1n1z ameliyat1n ayr1nt1lar1 hakk1nda size bilgi verecek, iz, meme ba_1 duyarl1l11, emzirme, anestezi _ekli ve ameliyat1n riskleri hakk1nda bilgi verecektir. Burun Estetii Daha önce ameliyat olan hastalar1n resimlerini görmek karar vermenizi

kolayla_t1rabilir.Ameliyat öncesi yap1lmas1 gereken kan ve akcier filmine ilave olarak, mamografi ve gerekirse meme ultrasonografisi yap1lmal1d1r. Yüksek tansiyon, sigara, ilaç al1_kanl11, _eker hastal11 gibi durumlar tart1_1lmal1d1r. Meme küçültme ameliyat1 için genellikle kan verilmesi gerekmez. Kan transfüzyonunun gerekli olduu hallerde, ameliyattan 5-7 gün önce al1nan kendi kan1n1z (ototransfüzyon) kullan1labilir. Ameliyat günü ve sonraki birkaç gün için size yard1mc1 olacak birisi gerekecektir. Meme küçültme ameliyat1, hastanede yap1lmas1 gereken bir ameliyatt1r, 1-3 gün hastanede yatman1z gerekebilir.

Ameliyat sonras1 genellikle rahat geçer. Ar1 minimaldir. Kol hareketlerinde k1s1tl1l1k olabilir. Memeler üzerine sütyene benzer sarg1 uygulan1r veya baz1 cerrahlar ameliyat sonras1 hemen sütyen giydirir. Genellikle her iki memeye dren ad1 verilen borular yerle_tirilir, ve 24-72 saat içinde ç1kar1l1r. Meme ba_1 üzerine ayr1 pansuman konur. Pansuman 2 gün sonra aç1larak yara kontrol edilir. 7 gün sonra sarg1lar aç1l1r. Diki_ler 7-10 gün sonra al1n1r. Hastanede 1-3 gün kal1n1r. Hastaya 6 hafta sporcu sütyeni giydirilir ve masaj önerilir. Erken dönemde _i_lik olabilir, meme ba_1nda hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk dei_imi görülebilir. Bunlar k1sa sürede kendiliinden kaybolur.Hasta 1 hafta sonra i_ine dönebilir. 3 ay a1r sporlardan uzak durmas1 önerilir. Burun Estetii meme küçültme ameliyat1 genel olarak iyi ve kal1c1 sonuç veren, ki_inin ve e_inin ruh sal11n1 düzelten onlar1 ya_ama daha bal1 hale getiren, özellikle kad1n1n giyim tarz1n1 kolayla_t1ran bir ameliyatt1r. Yeni _ekillendirilmi_ meme uzun süre dayan1kl1 olur, ancak kilo dei_iklikleri, gebelik, emzirme ve yerçekimi, memede hacim art1_1na ve sark1kl1klara neden olabilirBy burunestetigi08
All rights reserved. Any reproducing of this article must have the author name and all the links intact.

burunestetigi08

Author:

Biography: Video-endoskopik yöntemle tamponsuz Burun estetiği bilgileri estetik burun ameliyatı Burun estetiği rinoplasti operasyonu Op. Dr. Yakup Avşar tarafından anlatılmaktadır.

ALSO VIEW OUR
Articles
(Total : 1)
  Title
Sort by Title A-Z
Sort by Title Z-A
Burun Estetiği


Contact Form

Please use this form to contact burunestetigi08
** This form is intended for those with genuine enquiries/questions.
 

Name
Company (if any)
Comments
Email
Phone
  To avoid misuse and spamming, please enter the verification code, shown below, to send your message. Thank you
 
if you can't read the image text to load another one.
Enter Code
 

Disclaimer and Terms. This article is the opinion of the author. WorldwideHealth.com makes no claims regarding this information. WorldwideHealth.com recommends that all medical conditions should be treated by a physician competent in treating that particular condition. WorldwideHealth.com takes no responsibility for customers choosing to treat themselves. Your use of this information is at your own risk. Your use of this information is governed by WWH terms and conditions.

left border
Space
right border
space